Logo van HR Rail

Privacyverklaring

HR Rail hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als het gaat over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn de principes die we respecteren?

We zorgen ervoor dat we voldoen aan de beginselen die zijn opgenomen in de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en meer in het bijzonder in de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016, algemeen bekend als de GDPR.

Wij garanderen met name de naleving van de wettelijke bepalingen, transparantie, vertrouwelijkheid, een passend niveau van beveiliging en bovenal de eerbiediging van uw rechten.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van ons portaal, ongeacht of zij al dan niet spoorwegmedewerkers zijn. De laatstgenoemden krijgen automatisch een meer uitgebreide en gepersonaliseerde toegang die verder gaat dan de raadpleging van openbare informatie.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is HR Rail, NV publiek recht, Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel, België, ondernemingsnummer 0541.691.352.

U kan contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende postadres:
HR Rail
10-04 H-HR.001
Rue de France 85
1050 Brussel

Welke persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van ons platform?

De verwerkte gegevens zijn gegroepeerd in de volgende categorieën:
Identificatiegegevens: aan de hand waarvan u kan worden geïdentificeerd, zoals uw achternaam; uw voornaam, uw naam of gebruiksnummer, uw e-mailadres, uw mobiele telefoonnummer enz. Contactgegevens: die ons in staat stellen met u te communiceren, zoals uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres …

Verbindingsgegevens: informatie die wordt verzameld bij het gebruik van webdiensten en toepassingen om die onlinetools te beveiligen of voor uw gebruiksgemak, zoals de gebruikersnaam, het IP-adres, de taalvoorkeur, de geraadpleegde pagina’s en de tijd dat u ze raadpleegt, de gebruikte apparaten en systemen (pc, smartphone, tablet enz.).

Gegevens die u via een online formulier verstrekt: wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft voor een evenement of een nieuwsbrief ontvangt.

Deze gegevens worden ons rechtstreeks door u verstrekt (openbare toegang) of staan ons reeds ter beschikking in het kader van onze werkgever/werknemer-relatie.

Op welke juridische basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij baseren ons op de volgende juridische basissen voor de verwerking van uw gegevens:

 • Onze legitieme belangen.
  HR Rail streeft daarbij steeds naar een evenwicht tussen uw belangen en de hare.
 • Wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven (bijv. cookies).

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken?

 • Om te voldoen aan het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt:
  Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:
 1. u een antwoord te sturen op de vraag die u heeft gesteld via een contactformulier;
 2. u een e-mail te sturen waarmee u een brochure of documentatie kan downloaden.
 • Onze diensten te verbeteren en te evalueren:
  Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor:
 1. onderzoeken;
 2. analyse van surfgedrag om ons portaal te optimaliseren.
 • Om het gebruik van onze tool te personaliseren:
  Afhankelijk van uw profiel, gebruik en voorkeuren, kunnen uw gegevens worden gebruikt om een gepersonaliseerd portaal aan te bieden.
 • Om een passend niveau van beveiliging te verzekeren:
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze veiligheidsprocedures, zoals de opsporing van kwaadwillige of onrechtmatige activiteiten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als:

 • nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt;
 • het relevant is voor onze wettelijke verplichtingen, en om onze operationele activiteiten te vervullen.

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven:

 • Indien het nodig is om de toegang tot ons platform te beheren.
  Dat is het geval voor onze IT-infrastructuurleverancier die als onderaannemer optreedt. Die laatste mag uitsluitend in opdracht van ons handelen en mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
  Deze beginselen zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst tussen ons en onze onderaannemer.
 • Indien u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Wij passen de Europese regelgeving inzake de internationale overdracht van persoonsgegevens toe.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens onder geen beding aan derden.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

Toegangsrecht

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij bewaren.

We zullen u de gevraagde informatie verstrekken binnen de termijnen die in de regelgeving zijn vastgelegd. In het geval van herhaalde verzoeken, behouden wij ons het recht om een redelijke vergoeding te vragen, gebaseerd op de administratieve kosten.

Recht op correctie

Als u merkt dat uw persoonsgegevens:

 • onjuist zijn
 • onvolledig zijn

heeft u het recht om te vragen dat ze worden verbeterd of aangevuld.

Recht om uw toestemming in te trekken

U kan uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens waarvoor uw toestemming is vereist te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking van de toestemming.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om te allen tijde, op grond van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen als die verwerking rechtmatig is volgens de legitieme belangen van de werkgever. Er is geen recht van bezwaar voor gegevens die worden verwerkt op grond van een contract of wettelijke verplichtingen.

Indien u een van de bovenstaande verzoeken wenst in te dienen of vragen heeft, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van HR Rail. 

Geef duidelijk de reden van uw verzoek aan.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de GDPR.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

HR Rail kan geen gelijkwaardige naleving van privacybepalingen garanderen op websites waarnaar wordt doorgelinkt vanaf haar platform.