Logo van HR Rail

Disclaimer

Laatste update : 13 juillet 2022

Gebruiksvoorwaarden

HR Rail NV heeft dit platform gecreëerd en beheert de inhoud ervan. De website en de daarop verstrekte informatie mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. Als u deze website gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk de gebruiksvoorwaarden.

1. Verantwoordelijke uitgever:

De beheerder van deze site is:

HR Rail NV
Frankrijkstraat 85
B-1060 Brussel
België
Bedrijfsnummer: 0541.691.352

2. Verantwoordelijkheid:

Deze site is bedoeld om het interne en externe publiek van de Belgische spoorwegen te informeren. HR Rail verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie correct, actueel en duidelijk is. Ondanks alle inspanningen van HR Rail kunnen er in de informatie die u gratis ter beschikking wordt gesteld, nog tikfouten of andere onjuistheden voorkomen. De informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijk universeel, volledig, accuraat of actueel zijn.

HR Rail kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige inhoud.

Als er een fout wordt gemeld, zal HR Rail zo snel mogelijk de nodige aanpassingen of wijzigingen uitvoeren. HR Rail behoudt zich het recht om deze website en alle informatie die erop staat te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze website is niet bedoeld voor reclamedoeleinden. Niets op de website kan worden beschouwd als een aanbod, een levering van diensten of het sluiten van een overeenkomst.

Voor uw gemak en louter ter informatie wordt deze site ook gelinkt aan externe sites waarover HR Rail niet noodzakelijk de controle heeft en waarvoor HR Rail alle verantwoordelijkheid afwijst, zelfs indien HR Rail de link zelf heeft gecreëerd of aanvaard. HR Rail kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

HR Rail vestigt uw aandacht op het feit dat zij in geen geval, behoudens in geval van een opzettelijke fout van haar kant, op gelijk welke wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden meegedeeld of voor schade die te wijten is aan de onvolledige, verouderde of foutieve inhoud van de informatie (bijvoorbeeld gemiste aansluitingen en dergelijke).

HR Rail kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van deze site (bijvoorbeeld: virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of andere gegevens, gevolgschade, winstverlies ...).

Tot slot kan HR Rail niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen van welke aard dan ook of voor schade die daaruit voortvloeit.

3. Intellectuele eigendomsrechten:

HR Rail besteedt bijzondere aandacht aan de inhoud en de lay-out van haar site om u, de bezoeker, teksten, tekeningen, foto’s, modellen … van hoge kwaliteit aan te bieden.

HR Rail heeft ook wettelijke bescherming voor haar logo’s en handelsnamen.

Daarom verbiedt HR Rail elke bezoeker van deze site de teksten, tekeningen, foto’s, modellen, grafieken, logo’s, handelsnamen en andere elementen die op deze site voorkomen, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te presenteren, te verwijderen enz., hetzij elektronisch of mechanisch, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HR Rail.

Elke inbreuk op het bovenstaande kan leiden tot gerechtelijke stappen, onverminderd het recht van HR Rail om een schadevergoeding te eisen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met het communicatieteam van HR Rail.

4. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbanken:

Deze website, de werking en het gebruik ervan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Behalve in het geval van dwingende bepalingen, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze site.